Industri Energi sine nettsider

Medlemsfordeler / Benefits

Oversikt over fordeler og forsikringer du har som medlem i Industri Energi Valaris.

Overview of benefits and insurances you have as member of Industri Energi Valaris.

Forsikringer LO-Favør

Som medlem hos oss er får du også nyte godt av forsikringene til LO-Favør. Forsikringer som er inkludert i medlemskapet er:

Norges beste innboforsiking, Kollektiv hjem

 • Forsikringen dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt.
 • Lav egenandel i forhold til det som er vanlig i markedet. 3000,- i egenandel ved skade. Ved dobbeltmedlemskap faller egenandel bort (gjelder skader over 1000,-).
 • Dekker typiske uhell.
 • Vilkårene er meget konkurransedyktige og du har brede dekninger.

Forsikringen dekker blant annet:

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

Inneholder også dekninger av:

 • Tyveri
 • Sykkel
 • Uhellsdekning
 • Ved flytting
 • Rettshjelp og ansvarsdekning
 • ID tyveri

LOfavør forsikring

Grunnforsikring

Gir økonomisk førstehjelp (engangsutbetaling) i tilfelle dødsfall av medlemmet, ektefelle/samboer eller barn.

Forsikringssummen er 79 496 kroner frem til fylte 50 år. Deretter trappes utbetalingen ned avhengig av alder. For barn under 21 år er utbetalingen 46 288 kroner.

LOfavør Grunnforsikring

Fritidsulykkeforsikring

Forsikringen dekker behandlingsutgifter, varig medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykke.

LOfavør Fritidsulykkeforsikring

Klikk her for å lese mer om forsikringene på LO Favør sine sider

Telefonnummer LO-Favør: 416 06 600

ADVOKATFORSIKRING GJENNOM HELP GIR TRYGGHET PRIVAT

Forbundet hjelper deg om det blir konflikter på arbeidsplassen. Vi vil at medlemmene våre skal ha råd til å bruke advokat – også privat – når det trengs.

Som medlem i Industri Energi er du sikret tilgang til privatrettslig juridisk bistand gjennom advokatforsikring fra HELP Forsikring. Du får rask og proff hjelp – enten du bare trenger råd eller står ovenfor en mulig rettssak.

Advokatforsikringen gjelder hele familien: deg, samboer eller ektefelle og barn under 20 år som bor hjemme.

Du betaler ingen timepris. Det er heller ingen egenandel.

Vil du snakke med en advokat eller melde en sak?
Logg deg inn på Min Side hos HELP, send en e-post til HELP  eller ring 22999999

Typiske saker du kan få hjelp til:

·       Utforming av testament eller samboeravtale eller spørsmål om fordeling av arv

·       Uenighet ved samlivsbrudd om hvor barna skal bo, og om det økonomiske oppgjøret

·       Kjøp og salg av varer (for eksempel kjøp og salg av bil) og håndverkertjenester

·       Nabotvister, servitutter og festeavtaler

·       Husleiesaker

·       Spørsmål knyttet til borettslag og sameier om for eksempel vedlikeholdsansvar, med mer

·       Hjelp med byggesøknaden og andre spørsmål innen plan- og bygningsrett

·       Krenkende nettpublisering

Trenger du hjelp i retten, får du advokathjelp til det også. HELPs advokater har ført flere saker helt til Høyesterett for sine klienter, blant annet om reklamasjonsrett ved forbrukerkjøp og om bosted for barn.

Se vilkårene for en detaljert oversikt over hva advokatforsikringen dekker.

UTDANNING OG STIPEND

Forbundet og klubben er opptatt av at du som medlem skal ha mulighet til å videreutvikle din kompetanse. Vi vet at dette kan være en utfordring i en travel hverdag og ikke minst en økonomisk belastning. Forbundet har derfor fått på plass gode rabattavtaler med blant annet Handelshøyskolen BI hvor man får 25% rabatt på studieavgiften. Videre har forbundet og klubben stipendordninger.

Her kommer en liten guide for hvordan man søker utdanningsstipend fra forbundet og klubben.

Hvem kan få stipend?

–        For å søke forbundet så må man ha vært fullt betalende yrkesaktivt medlem i minst 6 måneder.

–        Lokalt i klubben så må man være innmeldt for å kunne søke. Her gjelder ingen karenstid.

Hva kan du søke om støtte til?

–        Forbundet gir stipend på inntil 13500kr per år for helårsstudie på hel- eller deltid. Praksiskandidater som skal ta fagbrev i voksen alder. Inntil 10500 kr. Kortere kurs (minimum 4 dager) inntil 4000kr. Husk at man må søke om stipend før studiet / kurset avsluttes.

–        Klubben gir stipend på inntil 5000kr for kurs/utdanning.

Hvordan søker jeg stipend?

–        Søknad til forbundet sendes via epost til Kari Frogner eller Tone Risan

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Fullt navn, adresse og fødsel- og personnummer.
 • Epost og telefonnummer.
 • Ditt medlemsnummer i Industri Energi (Kan fås ved henvendelse til klubben)
 • Arbeidsgiver og ansettelsesforhold
 • Beskrivelse av studie/kurs, varighet og kostnad. Det er viktig at man spesifiserer hvor lang varighet studiet har da tildelt beløp baserer seg på dette.
 • Søknadsskjema kan lastes ned via link på denne siden.

Normalt så er fristen for å søke stipend 15 mai hvert år. På grunn av Covid-19 så er det flytende opptak. Søknader behandles hver 6 uke. Det vil si at fra du søker så kan det ta opp mot 6 uker før du får svar på din søknad.

–        For å søke klubben om stipend så fyller man ut søknadsskjema som kan lastes ned via linken under. Dette kan også fås ved å kontakte din lokale tillitsvalgte eller oss på klubbkontoret. Utfylt skjema returneres til oss på epost (john@valarisie.no eller hermod@valarisie.no) sammen med kvitteringer / dokumenterte kostnader. Innkomne søknader behandles på første styremøte etter mottak av søknad.


Membership benefits

Insurance you can count on

Thanks to our union members we offer you what may be the best insurance policies on the market. Travel insurance, house insurance – all you need to stay safe.

Lawyers on your side

The membership gives you access to legal help. Our people will stand up for you.

There is no hourly fee or costs upfront. If you’re going to court or just need some guidance, your lawyer will help you.

A good retirement plan

Do you need some help to plan your retirement? And would like to know when should withdraw from your working life?

Then let our planners help you.

Free courses and educational support

To help you adapt and grow we offer free courses. We also offer scholarships and support you through education.

Here is a small guide on how to apply for funding through Industri Energi and the local club.

Who can apply for funding?

–        To apply Industri Energi for funding you need to be an active full-paying member for at least 6 months.

–        Applying locally in the club the criteria is that you are a paying member.

What can you apply funding for?

–        Industri Energi issues funding up to 13500 NOK for a year long study (full or part time). To achive trade certificate the funding is up to 10500 NOK. For shorter course (minimum 4 days) the funding is up to 4000 NOK. Remember that you need to apply prior to completing the course / study.

–        The club grants funding up to 5000 NOK.

How do I apply?

–        Application to Industri Energi is sent via email to Kari Frogner or Tone Risan.

The following information must be stated in the application:

 • Full name, date of birth, Norwegian D-number (can be found in OCS under personal data), address, email and phone number.
 • Membershipnumber in Industri Energi (Can be given upon request to the club)
 • Employer and position.
 • Description of course/study, duration and costs. It is important that you specify the duration of the educational program. The granted amount is based on that.
 • Application form can be downloaded via link below.

Normally the deadline for application is 15th of May, due to Covid-19 you can apply all year through. Applications are handled every 6 weeks. So it can take up to 6 weeks before you get a reply.

–        To apply funding through the club you need to fill out an application form. The form can be downloaded via link below. You can also get it through your local union rep. or contacting us at the club office. Signed application and documented costs are to be sent to john@valarisie.no or hermod@valarisie.no