Industri Energi sine nettsider

Industri Energi – Politisk engasjert / Politically engaged

Alle arbeidsplasser i olje og gassindustrien er resultat av et politisk vedtak på Stortinget. Det samme gjelder vernelovgivning. Derfor angår politiske spørsmål våre medlemmer. Å ikke møte politiske myndigheter for å påvirke dem vil være som å la være å møte til forhandlinger med Norges Rederiforbund vedrørende lønn og andre tariffspørsmål.

*****

All jobs in the oil and gas industry on NCS are the result of a political decision by the Norwegain «Storting». The same goes for work environment laws. That is why political issues concern our members. Not meeting political authorities to influence them would be like not meeting with the Norwegian Shipowners’ Association regarding salary and tariff negotiations.

Industri Energi er partipolitisk uavhengig. Dette er vedtektsfestet og det gis ingen økonomisk stønad til noe politisk parti. Industri Energi stemmer alltid imot økonomiske stønader til politiske parti i LO kongressen.
Industri Energi jobber aktivt politisk bokstavelig talt hver eneste dag for å vår nærings interesser. Industri Energi jobber mot alle partier, og har i dag et godt samarbeid med sittende regjering på politikk som omhandler olje og gass. Vi er del av en stor og seriøs organisasjon som blir tatt på alvor.

Flere avgjørelser tas utenfor Norge, vi må derfor være internasjonale. Industri Energi har representanter i Brussel som jobber opp mot EU, og vi har samarbeid med fagforeninger som er aktive i nærliggende sektorer. Nå nylig var det møte mellom Industri Energi og fagforeningen som representerer olje og gass ansatte i Russland. Formålet er å skape samarbeid for å lykkes med oljeboring i nordområdene.

Det er riktig at LO har gitt økonomisk stønad til partier som Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Dette er noe vårt forbund stemmer imot ved hver anledning. Som i enhver demokratisk organisasjon er det flertallet som bestemmer. LO representerer nærmere en million medlemmer. Det LO mener betyr noe for landet vårt. LO blir også svært håndfast når eksempelvis AFP kom på plass, og den femte ferieuken kom gjennom forhandlinger. Den femte ferieuken var viktig når vi fremforhandlet 2-4 ordningen.

Industri Energi er en avgjørende stemme når LO utformer sin olje og gass politikk. Våre fordeler med å være en del av LO familien er så mye større enn å stå utenfor. Gjennom LO har vi tilgang til landets beste advokater på arbeidsrett, noe som sikrer medlemmet den beste støtten. Skolering og samarbeidskomiteer sikrer våre tillitsvalgte den tryggheten de behøver i sitt verv. Men også innflytelse over forbundets politikkutforming. Tilgang til alle medlemsfordelene man får gjennom LO Favør, inkludert Norges beste innboforsikring. Mange medlemmer har gjennom boligrenteordningen spart mange tusen kroner. Dette er noen av de mange fordelene vi drar nytte av gjennom LO familien. Summerer man alt dette så ser man at dersom man skal ivareta medlemmenes beste så er man nødt til å stå i en organisasjon som har makt til å påvirke.

*****

Industri Energi is not bound to any political party. This is in our by-laws and no finacial support is given to any political party. Industri Energi always votes against financial grants to political parties in the LO congress.
Industri Energi works actively politically literally every single day for the interests of our members and our industry. Industri Energi works towards all parties, and today we have good cooperation with the sitting government on political issues concerning oil and gas. We are part of a large and serious organization that is being recognized as a force in the political landscape.

Many decisions affecting us is made outside Norway, so we must be international. Industri Energi has representatives in Brussels working towards the EU, and we cooperate with unions active in neighboring sectors. Recently, there was a meeting between Industri Energi and the trade union representing oil and gas employees in Russia. The purpose is to create cooperation to succeed in oil drilling in the northern areas of the Norwegian waters.

It is true that LO has provided financial support to parties such as the «Senterparti» and «Arbeiderparti» labour parties. This is something Industri Energi votes against on every occasion. As in any democratic organization, the majority decides. LO represents nearly one million members in Norway. What LO thinks matters in our country. LO’s power becomes very clear when looking at implementation of the AFP and the fifth holiday week. This again helped us when we negotiationed the implementation of 2-4 rotation.

Industri Energi is a decisive voice when LO formulates its oil and gas policy. Our benefits of being part of the LO family are much greater than being outside. Through LO we have access to the country’s best lawyers in labor law, which again ensures the best possible support for the member. Schooling and cooperation committees ensure our union representatives locally the security they need.

If you sum it all up you see that if you are to look after the best interest of the members, you have to be part of an organization that has the power to influence.