Industri Energi sine nettsider

Om oss / About us

Industri Energi Valaris er fagforening for ansatte i Valaris (Rowan Norway Ltd).

Industri Energi Valaris is the union for Valaris (Rowan Norway Ltd) employees.

Industri Energi Valaris er lokalavdeling i forbundet Industri Energi i bedriften Valaris (Rowan Norway Ltd). Avdelingen ble stiftet kort tid etter at bedriften startet operasjon i Norge og er således den eldste foreningen i bedriften.

Vi organiserer både offshore og landansatte innenfor flyteriggområdet og NR landavtalen.

Medlemmers rettigheter

Av og til oppstår det situasjoner hvor ansatte i bedriften opplever urettferdig behandling. Dette kan være små endringer i arbeidsvilkårene, ikke fått riktig lønn eller i ytterste konsekvens usaklige oppsigelse. En av hovedprioriteringen til klubben er å sikre enkeltmedlemmenes rettigheter. Dersom du som medlem opplever å bli behandlet feil ønsker vi at du tar kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg. Vi tar imot alle henvendelser, store som små.

Klubbstyret

Industri Energi Valaris har et eget styre som består av 8 styremedlemmer. Styret møtes minst 4 ganger i året og er det styrende organet til klubben. Styremedlemmer velges for 2 år av medlemmene og det tilstrebes at halve styret er på valg hvert år. Styrets konstituering godkjennes av årsmøte hvor alle tillitsvalgte har møterett.

Tillitsvalgtkonferanse

Hvert år arrangerer klubben en samling for alle tillitsvalgte. Medlemmene i Valaris arbeider på 3 forskjellige rigger, og tillitsvalgtkonferansen gjør at vi kan dele erfaringer mellom tillitsvalgte på tvers av rigg. Klubben ønsker også å gi faglig påfyll til de tillitsvalgte og tar opp aktuelle tema som angår arbeidslivet. Påmelding til tillitsvalgtkonferansen sendes hvert år ut til de tillitsvalgte og vil også annonseres på nettsiden.


Industri Energi Valaris is the local branch of the union Industri Energi in Valaris (Rowan Norway Ltd) The local branch was founded shortly after the operations started in Norway which makes us the oldest union in the company.

We organize both offshore and shorebased personnel and follow the Mobile Offshore Unites agreement and NR shoreagreement.

Rights as a member

Occasionally, situations arise where employees in the company experience unfair treatment. This may be small changes in working conditions, incorrect salary or, ultimately, unjustified dismissal. One of the clubs main priorities is to secure the rights for the individual member. If you feel that you have been treated unfair, please contact us and we will do what we can to help. We welcome all inquiries.

Club board

Industri Energi Valaris has its own board which consist of 8 board members. The board meets minimum 4 times each year and is the governing body of the club. Board members are elected for a 2 year period by all members, and we endeavor to have half the board up for election each year. The board is constituted by the annual meeting were all the union representatives have the right to be present.

Union conference

The club arranges an annual conference for all the union representatives. Our members and union reps work on 3 different rigs, and the conference gives us the opportunity to share knowledge and lessons learned across the fleet. During the conference there is also courses being held to empower the union representatives. Registration for the conference are sent to the union representatives each year and will going forward also be posted on this website.